Verkoopvoorwaarden

1.Inleiding

Onderhavige verkoopsvoorwaarden worden enerzijds gesloten door CEVITAS bvba hierna genoemd “CEVITAS ” en anderzijds door eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de website www.obice.be hierna genoemd “de Klant”.

2. Voorwerp

Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor de online verkoop. Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten tussen CEVITAS en de Klant te bepalen inzake de bestellingen, service, betaling en levering. Zij bepalen de stappen die nodig zijn bij het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen. De partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt geregeld. CEVITAS behoudt zich het recht om de verkoopsvoorwaarden op elk moment aan te passen. In dit geval zijn de voorwaarden toepasbaar die van kracht waren op de datum van de bestelling van de Klant. Deze voorwaarden zijn steeds beschikbaar op onze website en mogen op elk moment door de Klant geraadpleegd worden.

3. Intrekking

In overeenstemming met de geldende wetgeving voor verkoop op afstand (wet van 6 april 2010) heeft de Klant geen herroepingsrecht op dit product. Gezien de aard van het product en de gezondheidsrisico’s kunnen deze producten niet teruggestuurd of ingewisseld worden.

4. Garantie

De garantie is beperkt tot 2 jaren voor productiefouten op al onze producten. In geval van probleem met een product zal deze in de originele verpakking met aankoopbewijs naar CEVITAS moeten teruggestuurd worden ten laste van de Klant.

5.Prijs en Prijsverminderingen en correcties

De prijs van elk product wordt weergegeven op de site in Euro, BTW inbegrepen. Deze prijs is exclusief de leveringskosten, eveneens ten laste van de Klant. CEVITAS behoudt zich het recht voor om op eender welk moment de prijzen van de via de site aangeboden producten te wijzigen en om per vergissing verkeerd opgegeven prijzen te corrigeren. In geval van een verkeerd opgegeven prijs zullen wij u hierover informeren en u toelaten om de bestelling aan de correcte prijs te laten doorgaan of om de bestelling kosteloos te annuleren. De prijs in uw bestellingsbevestiging bevat de vervoers-en leveringskosten. De levering gebeurt enkel in België.

6. Betalingsmodaliteiten

De betaling van aankopen geschiedt door een overschrijving, een kredietkaart van het type Visa,Mastercard of door Bancontact. Bij de bevestiging van de bestelling, kiest de Klant één van de voorgestelde betalingswijzen. Indien hij kiest om via een kredietkaart te betalen geeft de Klant de naam op die op zijn kredietkaart staat, het nummer van de kaart, de vervaldatum en het controlenummer. Sommige uitgevende bankinstellingen kunnen een bijkomende handtekening eisen van het type digipass. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de uitgevende bankinstelling. Indien de betaling wordt bevestigd, zal de afschrijving plaatsvinden, na de facturatie van de bestelling, en dit volgens de modaliteiten overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven. De bestelde producten blijven eigendom van CEVITAS tot de volledige betaling van de verkoopprijs en de kosten aangegeven tijdens de bestelling. Om een ​​optimale veiligheid te garanderen, vertrouwt CEVITAS de registratie van betalingen op de site toe aan STRIPE. Uw betalingsgegevens zijn gecodeerd en worden op geen enkel moment geregistreerd door CEVITAS. Bezoek www.stripe.com voor meer informatie over STRIPE.

7.Levering

7.1. – De levering geschiedt door Bpost overal in België. Bij levering wordt aan de Klant een verkoopfactuur overhandigd. CEVITAS zal zijn best doen om ervoor te zorgen dat de bestelling binnen enkele dagen na bevestiging van de bestelling wordt verzonden. De bezorger van Bpost zal zich op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur op het adres begeven dat door de Klant tijdens de bestelling ingevuld heeft. Het pakket / de pakketten worden afgegeven aan de Klant of aan een andere persoon aanwezig op het aangegeven adres. Bij afwezigheid wordt er een bericht achtergelaten in de brievenbus op het aangegeven adres. Het is dan aan de Klant om contact op te nemen met de bezorger om een ​​nieuwe leverdatum af te spreken. Als de Klant geen nieuwe levering organiseert binnen 3 weken na de validatie van de Bestelling door CEVITAS, of als hij afwezig is tijdens deze nieuwe levering, wordt de bestelling automatisch teruggestuurd naar CEVITAS. CEVITAS zal contact opnemen met de Klant om de levering van de bestelling te regelen. In dat geval kunnen er extra bezorgkosten bij de Klant in rekening worden gebracht.
7.2.– Het risico gaat over op de Klant wanneer het pakket aan Bpost wordt overhandigd. Elke levering wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra het trackingnummer van Bpost beschikbaar is. Het bewijs van deze voorziening zal worden geleverd door het controlesysteem dat door Bpost wordt gebruikt.
7.3.– Het is aan de Gebruiker om de zendingen bij aankomst te controleren en eventuele voorbehouden en/of klachten te maken die gerechtvaardigd lijken, of zelfs het pakket te weigeren, als het waarschijnlijk geopend is of als het sporen vertoont van slijtage. Deze voorbehouden en klachten met betrekking tot de levering van de producten moeten rechtstreeks naar Bpost gestuurd worden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen de drie werkdagen na levering van de producten, evenals een kopie aan CEVITAS.

8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens

8.1 – CEVITAS verzamelt de persoonsgegevens aangaande de Klant, die zij hem op de site hebben meegedeeld. Hij verbindt zich ertoe deze gegevens niet te verspreiden aan derden. Deze persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Ze zullen enkel door zijn interne diensten gebruikt worden voor de verwerking van bestellingen of met het oog op het versterken of verpersoonlijken van de communicatie, met name via brieven / informatie e-mails zowel als in het kader van de verpersoonlijking van de site en in functie van de voorkeuren vastgesteld bij de Klant.
8.2 – CEVITAS verkoopt aldus niet, commercialiseert niet, en huurt de inlichtingen aangaande zijn Leden niet uit aan derden.

9. Bewijs

De informaticaregisters, bewaard in de informaticasystemen van CEVITAS en zijn partners binnen redelijke perken van veiligheid, zullen beschouwd worden als bewijs van de uitwisselingen, bestellingen en betalingen die tussen Partijen hebben plaatsgevonden.

10. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

In geval van geschil, zal gezocht worden naar een minnelijke oplossing vóór elke gerechtelijke vordering. Bij gebreke aan minnelijke regeling, zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel als enige bevoegd.